Institute of Applied Geosciences

The Yangtze-Hydro Project: a Chinese–German environmental program

  • Author:

    Bergmann, A. , Bi , Y., Chen, L., Floehr, T., Henkelmann, B., Holbach, A., Hollert, H., Hu, W., Kranzioch, I., Klumpp, E., Küppers, S., Norra, S., Ottermanns, R., Pfister, G., Roß-Nickoll, M., Schäffer, A., Schleicher, N., Schmidt, B., Scholz-Starke, B., Schramm, K.-W., Subklew, G., Tiehm, A., Temoka, C., Wang, J., Westrich, B., Wilken, R.-D., Wolf, A., Xiang, X., Yuan, Y.

  • Source:

    Environmental Science and Pollution Research, 19(4), 1341-1344 (2012)